Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

TBT, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ chịu sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị; cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2021.

Tại Hội nghị lần thứ tám (tháng 10/2018), BCH TƯ đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội).

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự).

Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Nói đến chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là nói đến chuẩn bị nhân sự BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. BCH TƯ là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. (Lênin đã từng nói: "Hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga"). Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất.

Cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một Đại hội Đảng mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khoá 8 về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn quy hoạch cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện; trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín. Cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hầu hết cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nhiều cán bộ khoa học tâm huyết, say mê nghiên cứu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập, tổ chức sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong muốn. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu kém; không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện TƯ quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự.

Cần khẳng định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, nhất là cán bộ cấp chiến lược, như đã nói ở trên, có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

 TẠI SAO PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CẤP CAO LÀ THÔNG TIN “TUYỆT MẬT”?
Trung Quân

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, danh mục bí mật Nhà nước của Đảng, căn cứ theo luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, được chia làm 3 mức độ mật, gồm: “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “Mật”. Trong đó, danh mục bí mật Nhà nước của Đảng có nêu rõ: “Các báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của T.Ư Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật”. 
Tuy nhiên, nội dung này đã và đang bị các nhà dân chủ hải ngoại cố tình bóp méo, tung tin sai sự thật, hòng lợi dụng tiến hành các hoạt động để chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, mỗi công dân cần có cách hiểu đúng vì sao phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật, cụ thể như sau:

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành danh mục BMNN của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng trên cơ sở căn cứ pháp lý được nêu theo Luật Bảo vệ BMNN năm 2018. Mặt khác, Luật Bảo vệ BMNN năm 2018 nêu rõ: “Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc”. Trên cơ sở đó, chúng ta thấy rằng “phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật” là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mặt khác, khi xác định phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật sẽ là một yếu tố đảm bảo sự thành công của Đại hội XIII sắp tới khi đây sẽ là cơ sở để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Thực tiễn cho thấy, thông tin về nhân sự chủ chốt của Đảng luôn là mục tiêu để các thế lực thù địch thu thập, chiếm đoạt hòng thực hiện các hoạt động chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ðáng chú ý, rất nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước được lan truyền với tần suất và dung lượng ngày càng gia tăng. Kèm theo những bài viết là video xấu độc được tổ chức trình bày cắt ghép công phu, dựng lên những câu chuyện như thật khiến cho người đọc, người xem dễ nảy sinh suy diễn lệch lạc, méo mó. Mục đích là cố tình tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Ðảng, nhất là trong thời điểm Ðại hội XIII sắp diễn ra.

Và trên hết, xuất phát từ thực tiễn hệ thống chính trị tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư là một việc hệ trọng, đảm bảo sự phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 VÌ SAO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM TĂNG?
Tâm Ngôn

Năm 2020 diễn ra với nhiều biến động về kinh tế - xã hội do đại dịch covid-19 bùng phát trên thế giới. Tuy nhiên, chính trong thời điểm khó khăn chung với tất cả các quốc gia, Việt Nam lại làm được điều mà cộng đồng quốc tế đánh giá cao cũng như củng cố niềm tin đối với người dân trong nước. Ngay mới đây, hãng định giá thương Brand Finance của Anh đã nhận định Việt Nam có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất năm 2020, đi ngược lại với xu hướng sụt giảm toàn cầu vốn đang bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Theo báo cáo Thương hiệu quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020) của tổ chức này, Việt Nam được xem là “thiên đường” sản xuất mới tại Đông Nam Á với giá trị thương hiệu quốc gia tăng 29% so với năm 2019. Theo đó, trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất, Việt Nam đã tăng 9 bậc với vị trí thứ 33. Đây là tín hiệu tích cực đối với đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây.


Rõ ràng, là một quốc gia đang phát triển với tiềm lực có hạn nhưng khi đại dịch covid-19 xảy ra Việt Nam đã có cách thức ứng phó rất hiệu quả nhưng không làm ảnh hưởng, đứt gãy nền kinh tế. Thành công của Việt Nam là quyết tâm chính trị của Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, huy động được các nguồn lực xã hội vào công cuộc phòng chống đại dịch covid-19. Đồng thời Việt Nam cũng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế là rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn dịch chuyển việc sản xuất từ các quốc gia khác sang Việt Nam.

Với sự gia tăng uy tín thương hiệu quốc gia, Việt Nam ngày càng hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn bởi môi trường chính trị - xã hội rất ổn định và những chính sách mở cửa thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho phát triển kinh tế bền vững. Rõ ràng, trong chính thời điểm khó khăn thách thức, phép thử covid-19 lại khiến Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
 BỘ CÔNG AN RA THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ “TRIỀU ĐẠI VIỆT”
Duy Tân

Ngày 5.1, Bộ Công an đã ra thông báo về tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập tháng 1-2018. Trụ sở đặt tại Canada; trang web và các kênh truyền thông: “Triều đại Việt”, “Free Bibet”, “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị”, “Việt Nam today”, “Việt tự do”, “Radio tiếng nói quốc dân”, “Phung Nguyen”, “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hằng ngày TV24”.
Các đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt”; Trần Thanh Đình, sinh 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương, sinh ngày 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh 1976, quốc tịch Mỹ, “phát ngôn viên Triều đại Việt”.

Phương thức hoạt động: Bạo động vũ trang, với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền.

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã gửi hàng chục ngàn USD, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Theo thông tin từ Bộ Công an, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Với mức độ nguy hiểm ngày càng cao, chúng ta phải tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động khủng bố phá hoại chống chính quyền nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ xuyên suốt, kiên quyết với những biện pháp, công tác nghiệp vụ mang tính chiến lược trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động, khủng bố ngày càng manh động, liều lĩnh, tinh vi, khó phát hiện.

Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ bản chất phản động, thù địch của tổ chức phản động, khủng bố “Việt Tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”..., không nghe theo lời kích động, xúi giục của chúng lôi kéo tham gia tổ chức, phát triển lực lượng, lợi dụng chỉ đạo thực hiện các hành vi phá hoại trong nước, gây mất ổn định chính trị xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam./.
 2020 VÀ NHỮNG NỔI BUỒN CỦA ĐÁM ZẬN CHỦ
Sự Thật

Nỗi buồn của đám zận chủ mang tên năm 2020. Là một năm đã qua đi với sự “dặt dẹo” của phong trào zận chủ với hàng loạt đối tượng “nhập kho” vì hành vi vi phạm pháp luật. Hãy cùng nhìn lại sự thất bại của phong trào zận chủ trong năm vừa qua.
Hàng loạt các đối tượng phải nhập kho, trả giá vì những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật như lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, khủng bố,.. với những cái tên như Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Thành, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư,… Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm mà nội bộ zận chủ tiếp tục xảy ra đấu đá nội bộ, chửi bới lẫn nhau. Lý do là do kinh tế khó khăn vì dịch Covid-19 nên zận chủ “cắn xé” nhau để tìm kiếm sự quan tâm, hỗ trợ bằng tiền, vật chất từ bên ngoài. Điều này nhận thấy rõ nhất là cuộc cuộc bầu cữ Tổng thống Mỹ 2020 giữa 2 phe ủng hộ Donal Trump (gồm Nguyễn Lân Thắng, Mai Phương Thảo, Ngô Duy Quyền, Nguyễn Kim Môn, Lê Hoàng...) với phe ủng hộ Joe Biden (gồm Vũ Quốc Ngữ, Võ Văn Tạo, Mai Khôi...). Qua cuộc bầu cử này, cộng đồng mạng hiểu rõ hơn về bản chất cơ hội, tham lam, phá hoại của những kẻ zận chủ.

Năm 2020, mặc dù các đối tượng zận chủ vẫn tiếp tục sử dụng chiêu bài “tuyệt thực”, “thư ngõ” để bịa đặt, xuyên tạc về tình hình trong nước của Việt Nam nhưng những chiêu trò này đã quá cũ và không thể lừa gạt được ai. Những chiêu trò này chỉ khiến người dân hiểu rõ hơn về bản chất phá hoại của chúng mà thôi.

Bên cạnh việc bắt các đối tượng phá hoại, chống đối, cơ quan chức năng còn mạnh tay, triệu tập với số đối tượng có hành vi xuyên tạc, nói xấu chính quyền như Nguyễn Quang A, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Thụy Hạnh,.. đã khiến cho giới zận chủ lao đao, lo lắng đến lượt bản thân bị “túm” vì hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Còn nữa, trong năm 2020, một loạt đối tượng cũng phải ra trước vành móng ngựa nhận bản án thích đáng (điển hình như 29 bị cáo tại Đồng Tâm, Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh…).

Năm 2020 đánh dấu sự thất bại nặng nề của phong trào zận chủ và cho thấy sự quyết liệt của Nhà nước trong đấu tranh với những kẻ chống phá đất nước này, không khoan nhượng. Những kẻ chống phá sẽ nhận cái kết đắng.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

 TRONG BẦU TRỜI KHÔNG GÌ QUÝ BẰNG NHÂN DÂN. TRONG THẾ GIỚI KHÔNG GÌ MẠNH BẰNG LỰC LƯỢNG ĐOÀN KẾT CỦA NHÂN DÂN
Duy Tân

Ngay từ khi ra đời và trong suốt lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện nhất quán tư tưởng Lấy dân làm gốc. Sau những vấp váp trong hòa bình, Đại hội VI của Đảng đã tổng kết và rút ra bài học lớn: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”,…Quan liêu, mệnh lệnh xa rời quần chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân là làm suy yếu sức mạnh của Đảng”. Tổng kết kinh nghiệm sau 20 năm đổi mới đất nước, một trong bốn bài học lớn mà Đảng ta rút ra, đó là: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng… Cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân”.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 91 năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Đất nước không phải không còn đó những khó khăn thách thức cần đối mặt, song nhìn lại tổng thể mọi mặt của của đất nước, những thành tựu là không thể phủ nhận. Nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Nguyễn trong tác phẩm nổi tiếng Tháng Tám trời mạnh thu đã viết: “Cách mạng là công việc thực tế của hàng triệu, hàng triệu người. Một đội tiền phong dầu giỏi đến đâu cũng chỉ tưởng tượng trong phạm vi công việc của năm ba vạn người”, còn sức mạnh vĩ đại là ở Nhân dân.

Nhìn lại lịch sử, nếu như không có Nhân dân, cho dù Đảng có tài tình đến bao nhiêu cũng không thể tự mình tạo ra những thành quả lớn lao ấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nhân dân ta luôn một lòng trung thành với Đảng, đi theo con đường của Đảng, ủng hộ, chở che, bao bọc để Đảng hoàn thành sứ mệnh của mình trước Nhân dân.

Bởi lòng tin, sự ủng hộ ấy của Nhân dân nên cho dù suốt hàng ngàn năm qua nước ra phải chống chọi với ngoại xâm đô hộ hung bạo gấp nhiều lần, dân tộc chúng ta vẫn vượt lên và chiến thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra từ cái nôi nuôi dưỡng đó là Nhân dân. Chỉ khi nào Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân thì Đảng mới có sức mạnh. Khi nào Đảng xa rời Nhân dân, Đảng sẽ suy thoái và yếu kém.

“Dân là gốc” là chân lý vĩnh hằng. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân thì Đảng mới có sức mạnh, mới giữ vững và làm tròn vai trò lãnh đạo. Có phải vì vậy mà trong muôn vàn nỗi lo “muôn mối như lòng mẹ” trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không quên căn dặn: “Trước hết nói về Đảng” và nhấn mạnh “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Trong tình hình thực tế hiện nay, hơn lúc nào hết, các tổ chức Đảng và các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết những bức xúc, cũng như những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Việc tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân cũng cần được thể hiện bằng cách hướng dẫn, tạo cơ chế để Nhân dân phát huy đầy đủ quyền làm chủ, giúp Nhân dân thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi chính đáng. Có được như vậy thì Đảng mới được dân tin, dân yêu và Nhân dân sẽ cố gắng góp hết sức mình cùng với Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

 DỰ ĐOÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
Vương Lương

Từ đầu tháng 5/2020, không khó để tiếp cận các bài viết của các thế lực thù địch phản động trên các trang mạng xã hội tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!
Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Điều đó khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, tính ưu việt của chế độ và trực tiếp là tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn Đại hội XIII của Đảng.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

 NỖ LỰC CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM THỰC SỰ ĐÁNG GHI NHẬN
Thanh Huyền

Tổng kết lại giai đoạn 05 năm vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hoàn tất điều tra, đưa ra xét xử hơn 2.600 bị cáo về các hành vi tham nhũng. Trong số những người bị đưa ra xét xử có cả những người đã từng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cho thấy quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành nhằm làm trong sạch bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước.
Có nhiều kẻ vẫn tin rằng đấu tranh chống tham nhũng chỉ là vỏ bọc cho vấn đề đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ hay triệt hạ phe cánh,... Nhưng con số 2.600 người bị đưa ra xử lý trong 05 năm thì sẽ chẳng còn ai tin vào những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ như vậy.

Chống giặc nội xâm là khó khăn, vất vả nhất. Nhưng đổi lại sẽ giữ được kỷ cương phép nước và lòng tin của nhân dân. Đó mới là kế sâu bền gốc rễ.

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

 MỘT NHIỆM KỲ ĐẦY THÀNH CÔNG CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG !
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, được dự kiến diễn ra từ ngày 25 /01 đến 02/02/2021 tại Hà Nội. Có thể thấy rằng, Đại hội XII đã đạt được những kết quả có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, đất nước đã có rất nhiều chuyển biến trong mọi lĩnh vực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ đương nhiệm này nhà nước Việt Nam đã có một bộ tứ tuyệt vời đã lãnh đạo đất nước một cách xuất sắc lấy lại lòng tin cho nhân dân, thật xứng danh tứ trụ của đất Việt. Mong rằng TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho Dân tộc, cho Tổ quốc Việt Nam ...

Điều dễ dàng nhận thấy là thế và lực của Việt Nam đã và đang được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Mong rằng Đại hội XIII sắp tới của Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, để gánh vác công việc của người tiền nhiệm đưa đất nước Việt Nam vững mạnh toàn diện cho các nhiệm kỳ sau.

Hoa Xuân
 LÒNG DÂN LÀ THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ NHẤT
Tâm Ngôn

Năm 2020 diễn ra với rất nhiều biến động về kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới do đại dịch Covid-19. Nhưng trong chính bối cảnh khó khăn chồng chất do đại dịch, rồi thiên tai xảy ra ở rất nhiều địa phương của nước ta cũng là lúc Đảng, Nhà nước thể hiện rõ nét sự ưu việt của thể chế chính trị và củng cố niềm tin trong nhân dân. Mặc dù có nhiều đối tượng vẫn tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, gây chia rẽ đại đoàn kết giữa người dân với chính quyền nhưng điều đó dường như không thể đi ngược lại những gì đang diễn ra. Lòng dân chính là thước đo để khẳng định sự ưu việt, bản chất dân chủ thực sự của chế độ chính trị ở Việt Nam.
Phải nói rằng, trong đại dịch Covid 19 hay ứng phó với các đợt bão lũ chồng chất trong năm vừa qua, Nhà nước đã lan tỏa được quyết tâm chính trị trong ứng phó với các vấn đề này. Điều đó đã khơi dậy, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam. Khi những giải pháp ứng phó dịch bệnh của Chính phủ phát huy hiệu quả, tạo được môi trường an toàn cũng như không gây đứt gãy sự phát triển kinh tế, niềm tin của nhân dân lại càng được củng cố và theo đà đó, nhân dân lại càng tích cực chung tay với Chính phủ để đối phó với những khó khăn chung của đất nước.

Rõ ràng, thực tế nếu Đảng, Nhà nước không coi trọng, không khơi dậy được giá trị cốt lõi trong truyền thống của dân tộc Việt Nam thì rõ ràng khó có thể khai thác được sức mạnh của nhân dân như thời gian qua. Ngược lại, nếu người dân không đặt niềm tin vào chính quyền thì họ sẽ không sẵn sàng xắn tay, chung sức, đồng lòng với Chính phủ như thời gian qua. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố cũng như đóng góp của họ với cộng đồng, đất nước chính là thước đo giá trị nhất đối với uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý, điều hành của Chính phủ.

Vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao, thể hiện rõ nét là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất của nhiều tập đoàn lớn sang Việt Nam. Cùng với đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, môi trường chính trị - xã hội ổn định chính là sức mạnh để đất nước tiếp tục phát triển, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và tính ưu việt của chế độ chính trị nước ta.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

SẼ RA SAO NẾU KHÔNG CÓ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÌ CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI MẸ BỆNH NHÂN  1440?
Nguyễn Anh

Việc bệnh nhân 1440 là người nhập cảnh trái phép chắc hẳn đến giờ phút này ai cũng biết, nhưng có một tình tiết vô cùng bất ngờ, đó là người trình báo chuyện này đến cơ quan chức năng lại chính là MẸ của anh ta.
Người mẹ của L khi thấy con trai mình từ Myanmar về nước đã chủ động gọi điện cho y tế. Và từ đó, ca dương tính 1440 được phát hiện. Câu chuyện của bệnh nhân 1440 đã cho chúng ta biết nhiều điều. Đó là tình cảnh của rất nhiều lao động Việt đang mắc kẹt ở đâu đó, khắp nơi trên thế giới. Như chính T, bệnh nhân 1440: Không việc làm. Sống chật vật, vất vưởng, khó khăn, đối mặt với nguy cơ dịch bệnh..., mong về lại quê hương.

Câu chuyện bệnh nhân 1440 cũng cho thấy việc vượt biên trái phép vào Việt Nam rất tinh vi, lắt léo, rất khó kiểm soát.Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm qua nói rằng đó là đoạn sông biên giới. Một đoạn sông từng là trọng điểm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, nên các tổ, chốt được bố trí dày đặc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là do đoạn biên giới dài và phức tạp, cư dân hai nước sống sát hai bên biên giới và “một chiếc xuồng quay ngang cũng có thể thành một chiếc cầu”.

Trong cuộc chiến chống dịch, chính người lính phải hy sinh nhiều nhất. Một sự sơ hở dù ngay lập tức gây ra hậu quả, cũng không thể đánh đồng tất cả. Nhưng cũng đúng là không thể chủ quan, mất cảnh giác khi biên giới vẫn là những tiền đồn chống dịch.Nhưng trong câu chuyện bệnh nhân 1440, bên cạnh những cá nhân rất vô trách nhiệm với cộng đồng thì lại có những người phụ nữ - không thể nói khác - là cực kỳ có trách nhiệm.Nếu không có ý thức của người mẹ bệnh nhân 1440, nếu vì yêu thương con cái mà quên đi trách nhiệm công dân thì giờ đây các lực lượng chống dịch sẽ phải vất vả thế nào.

Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã kêu gọi toàn dân tố giác người vượt biên trái phép về nước, coi đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh và phải cảnh giác. Ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, nói thì nghe có vẻ to tát chứ thật ra chỉ cần nhìn vào tấm gương người mẹ của bệnh nhân 1440 kia thôi.Bởi suy cho cùng, đó mới là cách thương con, thương mình và hơn hết là vì sự an toàn của toàn xã hội.

Cảm ơn bác vì hành động này vì không phải ai cũng sẵn sàng gạt bỏ chuyện riêng tư để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng, nhất là khi đó lại chính là con trai bác.Nhờ có những tấm gương như người mẹ của bệnh nhân 1440 nên đất nước chúng ta mới chống dịch một cách hiệu quả và vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 tốt nhất thế giới. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là tinh thần, ý thức tự giác của tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho hành vi thiếu ý thức, thiếu trung thực, vi phạm pháp luật của số rất ít đối tượng. Chính vì vậy, cùng với nỗ lực cao nhất của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị và tiếp tục không ngừng nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của toàn dân, cần phải xử lý thật nghiêm minh và kịp thời các trường hợp vi phạm để làm bài học, tăng tính răn đe. Trị một người để cứu muôn người là việc cần làm ngay, làm quyết liệt để góp phần dập dịch thành công, bảo đảm cho toàn dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021 theo công điện của Thủ tướng Chính phủ./.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

 CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID 19 ĐỂ CÓ MỘT CÁI TẾT AN TOÀN
Niềm Tin

Cách đây ít ngày, tác giả có biên một bài viết trên trang kêu gọi cộng đồng “không nên chủ quan với đại dịch Covid 19” để góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cùng chung tay, đồng hành cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Cho đến hôm nay, ngày 28/12, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 và điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu như những nguồn bệnh này tiếp xúc với các đám đông trong những ngày vừa qua thì nguy cơ dẫn đến bùng phát dịch là không tránh khỏi. Cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ khu chung cư có ca bệnh đã bị phong tỏa, rõ ràng chỉ vì một người mà có cả hằng trăm người bị liên lụy. Bởi vậy, tôi cho rằng, trong việc khống chế dịch Covid 19 ý thức của mỗi người dân là rất quan trọng nó có thể quyết định đến sự thành bại của công tác phòng, chống dịch.
Trường hợp thanh niên này nhiễm bệnh, qua khai thác lịch sử thanh niên này đã đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam (chưa rõ qua cửa khẩu nào, chỉ nhớ có qua một điểm tên Long Bình). Như vậy, hành vi nhập cảnh trái phép mang theo cả nguồn lây Covid 19 có thể làm ảnh hưởng đến cả một cộng đồng nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh mà Việt Nam đang triển khai trong thời gian vừa qua. Theo tôi, những cá nhân này cần phải có các biện pháp xử phạt thích đáng để làm gương cho tất cả mọi người. Về phía mỗi công dân, chúng ta nên tăng cường chấp hành các quy định chung mà Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành chức năng có nhiệm vụ đã ra thông báo cần hết sức chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh để công tác phòng ngừa có hiệu quả hơn. Một số quốc gia trên thế giới trong tuần qua đã phải siết chặt các lệnh giới nghiêm quốc gia, thậm chí là cấm nhập cảnh vô thời hạn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh diễn ra hiệu quả.

Những ngày tết cổ truyền dân tộc đã cận kề, để mỗi người dân chúng ta đón được cái tết ấm no, vui vẻ, an toàn, tôi nghĩ rằng mỗi người dân chúng ta nên có ý thức chấp hành tốt, cùng nhau chung tay, đồng hành cùng chính phủ cho đến khi có được Vaccine phòng Covid 19 chính thức hoặc có các phương pháp điều trị hữu hiệu.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

 ĐẰNG SAU NHỮNG YÊU CẦU CẢI TỔ CỦA CÁC DÂN CHỦ VIỆT
Lam Hồng

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo thông tin sẽ tiến hành Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1, các nhà dân chủ Việt đã có nhiều động thái xây dựng các kịch bản bàn thảo về tương lai của đất nước, dù rằng những kẻ này không có tư cách để thảo luận vấn đề chung của đất nước Việt Nam.
Cụ thể, trong bài viết đăng trên trang BBC tiếng việt của Tiến sĩ Triết học và Luật học Nguyễn Hữu Liêm ở Mỹ có tiêu đề "Nhìn về 2021, Đại hội 13 và đề nghị thiết thực cho VN" đưa ra một số cách làm như:

Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là sửa đổi Hiến Pháp theo xu hướng trở về với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lý do đưa ra đó là "Thể chế Xã hội chủ nghĩa bị đào thải ở Đông Âu và Liên Xô đúng 30 năm trước, và hiện trở thành khẩu hiệu gây mâu thuẫn sắc tộc, chủng tộc và kinh tế tại Hoa Kỳ, nên không có lợi gì cho Việt Nam".

Thứ hai, cải tổ quyền tư hữu và xóa bỏ ngay định chế "sở hữu toàn dân" đối với nhà cửa và bất động sản.

Thứ ba, cải tổ các bộ, ban ngành theo mô hình của các nước tư bản trên thế giới như: thành lập Bộ Việt kiều; thành lập Bộ Gia cư và Bất động sản; thành lập Bộ Bảo vệ Môi trường...

Nhìn vào các cách thức xây dựng nhà nước kiểu này chả có gì đặc biệt khác hơn những nhà dân chủ khác khi lấy trục giá trị tư bản để thiết kế nên một nền móng nước nhà. 

Đối với những đòi hỏi liên quan đến quyền con người, quyền sở hữu tư nhân thì rõ ràng Việt Nam đang là điểm sáng về bảo vệ quyền con người; những sở hữu vật chất cá nhân đều được coi trọng, không thể đánh đồng giá trị sở hữu chung nhà nước với tất cả cá nhân trong xã hội vì nó còn liên quan đến quản lý, định hướng sự phát triển.

Với việc thành lập bộ ban ngành mới cũng chưa thực sự hợp lý bởi hiện nay câu chuyện cắt giảm biên chế, thu hẹp đầu mối các cơ quan nhà nước là điều đang được tiến hành, hơn nữa phải trên cơ sở nhu cầu thực tế của xã hội Việt Nam.

Dù sao đi chăng nữa thì những phương thức, cách làm của các nhà dân chủ góp ý, kiến nghị cho chính quyền đều không phải vì tầm nhìn phát triển mà đều mong muốn đánh bật hoặc xóa bỏ cho bằng được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bởi đó là cái đinh, cái gai trong mắt lâu nay của các nhà dân chủ Việt.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

 VỀ HÀNH VI KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC CỦA ĐỖ NGÀ
Quê Choa

Trên trang cá nhân của Van Nga Do (Đỗ Ngà) có bài viết "từ Đồng Tâm đến Thủ Thiêm, tương lai xấu chờ đợi dân oan Thủ Thiêm" một lần nữa cho thấy bản chất bồi bút, xuyên tạc với điệp khúc gọi là cổ động dân oan đứng dậy đòi quyền làm chủ. Tôi còn nhớ, khi diễn biến vụ Đồng Tâm còn căng thẳng, Đỗ Ngà và đồng bọn đã dùng ngòi bút gian trá của mình để đả kích cho số cầm đầu trong Tổ Đồng Thuận có thêm sự hung hăng, ngạo mạn... không dừng lại ở đó, Đỗ Ngà còn khoác lên mình chiếc áo là người có học thức để dẫn luận các kiến thức về kinh tế, xã hội, đưa ra các bằng chứng về luật pháp cả trong và ngoài nước để đưa vào bài viết của mình góp phần thêm sự phong phú, đa dạng làm cho người đọc bị đánh lừa bởi những luận điệu trơ tráo, ngụy biện, lập lờ của mình.
Câu chuyện về Đồng Tâm, Thủ Thiêm chắc thông tin báo chí, truyền thông chính thống cũng đã cung cấp cho chúng ta hằng ngày. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, các cơ quan có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vấn đề đất đai tại Đồng Tâm, Thủ Thiêm luôn cố gắng để tìm ra "nút thắt" để tháo gỡ một cách thận trọng, hợp lý, hợp tình. Thế nhưng, thay vì việc có các bài viết khuyên giải người dân thì Đỗ Ngà lại tích cực cổ súy, kích động người dân đứng dậy chống chính quyền. Đỗ Ngà cũng hoàn toàn không phải là người trong cuộc để hiểu được tất cả câu chuyện về Đồng Tâm hay Thủ Thiêm, nhưng chỉ thông qua ngòi bút của mình, Y đã làm cho người dân nơi đây chao đảo, hoảng loạn, thêm vào đó là sự cổ động tích cực của số đối tượng phản động khiến cho tình hình lại thêm căng thẳng, sai lại càng sai của một số người có quyền lợi, nghĩa vụ tại đây.

Đỗ Ngà sử dụng ngòi bút của mình để Tuyên truyền gây ra sự hoang mang tột độ cho người dân, ảnh hưởng thực sự đến tình hình chính trị xã hội nói chung. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để có lời giải đáp thích đáng về hành vi tuyên truyền sai trái này. Suy xét kỹ lưỡng về những lập luận ngụy biện, đánh tráo khái niệm, vu khống trắng trợn của Đỗ Ngà thì kết quả sớm muộn cũng không mấy tốt đẹp cho tương lai./
 CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “MỀM” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG
Sự Thật

Thực hiện thủ đoạn “mềm”, các thế lực thù địch chuyển từ đối đầu sang thực hiện quan hệ thân thiện, đi sâu vào các lĩnh vực, các ngành mà chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện; chúng tăng cường quan hệ nhiều mặt để tiếp cận, thâm nhập. Qua đó, tác động vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đảng viên có vị trí, vai trò cao trong Đảng, Nhà nước để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ngay từ trong nội bộ ta.
Các thế lực thù địch luôn cho rằng, để thực hiện được mưu đồ “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam thì vấn đề trước tiên là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải xây dựng ý thức hệ, hệ thống lý luận có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một giai cấp - xã hội mới kiểu tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Bên cạnh đó, còn phải tăng cường hợp tác toàn diện, tiến tới “lộ trình dân chủ toàn diện” ở Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ trên, trước hết chúng lấy tiến công trên lĩnh vực kinh tế làm mũi nhọn, thông qua đầu tư thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản tại Việt Nam, từ đó làm cho nền kinh tế Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường, điều kiện để hình thành “chính trị dân chủ”, “xã hội dân sự”, tạo ra môi trường và cơ hội cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đảng ta không kiểm soát được tình hình; tạo tình thế không thể không thay đổi, buộc Đảng hoặc phải chấp nhận “dân chủ”, hoặc tan vỡ do bạo động, đột biến chính trị, xã hội.

Bên cạnh đó thông qua hoạt động ngoại giao chính thức, một mặt chúng tăng cường tiếp cận với mọi đối tượng để mua chuộc, lôi kéo, tác động làm “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” nội bộ ta ngay từ bên trên, bên trong; chú trọng việc hỗ trợ cho những phần tử được chúng cho là “có tư tưởng dân chủ, thân phương Tây”. Mặt khác, chúng tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, đối ngoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực để tăng cường quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa thông qua các thủ đoạn “ngoại giao thân thiện”; đồng thời tạo kênh và cơ hội tiếp cận sâu hơn với cán bộ, đảng viên để thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xâm nhập, tiến công “chuyển hóa” ngầm bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi, để phá hoạt nội bộ ta.

Trước những thủ đoạn “mềm” của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên; kiên định, nhất quán quan điểm của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động./.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

 CÁI KẾT LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ
Bá Kiến

Mặc dù tên nhóm là “Bàn luận kinh tế - chính trị” nhưng bản chất vấn không hề thay đổi như bao nhóm dân chủ khác, âm mưu cốt lõi của bọn chúng vẫn là phá hoại Việt Nam và chống chính quyền nhân dân. Bàn luận thì ít nhưng đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước Việt Nam thì nhiều. 
Giống như các diễn đàn dân chủ khác được lập ra tràn lan, viết về dân chủ thì ít mà chủ yếu là lợi dụng các quyền dân chủ để xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo thuộc một hội nhóm có danh xưng “Nhóm bàn luận kinh tế - chính trị” với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cả nhóm lĩnh tổng cộng 45 tháng tù giam, trong đó bị cáo Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam, bị cáo Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và bị cáo Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam về cùng tội danh nêu trên.

Với việc soạn và đăng các bài viết chống nhà nước, chửi bới mạ lị chính quyền, nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng dẫn và kích động người dân biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam,... thì mức án này còn quá nhẹ. Hy vọng thời gian về sau, các đối tượng sẽ ăn năn hối cải, trở thành công dân tốt của xã hội.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

 CỘNG ĐỒNG CỜ VÀNG KÊU GỌI TẨY CHAY FACEBOOK
Quê Choa

Một chiến dịch truyền thông đang được triển khai rầm rộ bởi cộng đồng cờ vàng ba sọc diễn ra trên chính mạng xã hội facebook. Chương trình mang tên “Freedom of speech- Social media - Tự do ngôn luận và thông tin” khởi nguồn từ omega le. Và đây cũng được xem là một chiến dịch mang quy mô lớn nhằm tác động tới ông chủ Mark về việc xóa các bài đăng của hội anh em cờ vàng không rõ lý do.
Những người đứng đầu chiến dịch cho rằng : “Mark xóa bài, xóa nicks rất mất dạy! Nó là công dân Hoa Kỳ nhưng đứng về phía nhà vợ là ChinaZi xóa tất cả những bài nói lên sự thật tội ác của China cũng như Việt cộng...” bài viết này sau khi đăng lên đã bị xóa vì liên quan đến việc xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về tập đoàn của ông Mark, ngay lập tức chiến dịch đi kèm huy động khoảng 1000 người cùng đăng bài này để tập đoàn FB không thể xóa hàng loạt. Trên thực tế, những động thái mà FB thực hiện trong thời gian gần đây là rất tiến bộ vì có liên quan đến thực thi quyền con người, hơn nữa những gì mà tập đoàn Mark làm hướng đến một môi trường mạng xã hội lành mạnh không bạo lực.

Trước đây, Mark thực sự không quan tâm đến việc có quá nhiều bài viết trên hệ thống của mình mang thiên hướng chính trị, kích động b.ạ.o l.ư.c, m.ạ.i d.â.m, k.h.ủ.n.g b.ố.... tại Việt Nam, nhưng sau khi hàng loạt các bằng chứng từ phía Việt Nam đưa ra, từ phía người dùng lên tiếng phản đối thì ngay lập tức Mark phải rất chú trọng đến vấn đề này. Các bài viết, hình ảnh, video, tài khoản... đăng tải thông tin thiếu trung thực xâm phạm đến quyền cơ bản của con người đều bị Facebook gỡ bỏ. Chính vì lẽ đó, đám cờ vàng ba sọc chống phá Việt Nam, nhất là đám lâu la “Việt Tân” mới hung hăng chống phá như vậy.

Chiến dịch tẩy chay này tôi e rằng không mang lại hiệu quả, vì trong số 1000 người ủng hộ chiến dịch thì có hàng triệu người dùng facebook ủng hộ ông Mark làm sạch môi trường facebook.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

 VIỆT NAM ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG TRỰC TUYẾN CHO CUBA
Nguyễn Anh

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” - Đây là câu nói của Chủ tịch Fidel Castro trong chiến tranh, khi nước ta đang vô cùng gian khó. Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều xúc động với tình cảm này.

Cách đây vài năm, Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ kết nối Internet thấp nhất khu vực dù có nền giáo dục phát triển cao. Tình trạng bao vây cấm vận kinh tế, thương mại khiến đất nước gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu các thiết bị truyền thông cũng như tiếp cận các dịch vụ đường truyền quốc tế.

Và đặc biệt, Cuba gặp nhiều khó khăn nhất là về vấn đề nổi đảm bảo An ninh mạng trong thời đại 4.0, chính vì thế liên tục từ năm 2014 đến nay, Bkav đã đào tạo miễn phí hàng trăm chuyên gia an ninh mạng cho Cuba, góp phần giúp Bạn chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.
Vừa qua, khóa đào tạo an ninh mạng cho người Cuba tiếp tục khai mạc tại Trụ sở chính Tập đoàn công nghệ Bkav. Từ nhiều điểm cầu, 50 học viên từ nhiều Bộ ngành của Cuba như Bộ Truyền thông, Công Thương, Ngân hàng, các trường đại học... đã tham gia học trực tuyến. Nội dung chuyên sâu hơn như phân tích thiết kế hệ thống mạng an toàn bảo mật; các phương thức bảo vệ và phòng chống hacker tấn công, các mô hình SOC; biện pháp kiểm tra đánh giá lỗ hổng an ninh mạng; cơ chế hoạt động và phương án bảo vệ trước virus máy tính.

Khóa học năm nay được tổ chức cho các học viên đến từ Bộ Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Thống kê và Thông tin, Ủy ban Nhà nước, Ngân hàng, các trường đại học và các tập đoàn, doanh nghiệp Cuba.

Qua đây chúng ta có thể thấy rằng: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt là phấn đấu đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tại mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam – Cuba: TÌNH BẠN XUYÊN THẾ KỶ !!!

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

 CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP" SẮP HẦU TÒA
Quê Choa

Lê Hữu Minh Tuấn sở hữu năng lực nghiên cứu luật học, nghiên cứu các vấn đề xã hội (khi bị bắt Tuấn vẫn đang học hệ tại chức tại Đại học luật Hà Nội) nhưng Tuấn lại luôn có thái độ chống đối, bất mãn với xã hội và muốn tìm cho mình lối đi riêng theo con đường chống phá nhà nước. Cùng với Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn là một trong những nhân vật được xem là cốt cán trong "hội nhà báo độc lập" có hoạt động làm, tàng trữ, tán phát tài liệu tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam trên nhiều kênh truyền thông do các đối tượng lập nên và sắp tới đây các đối tượng phải hầu tòa để làm rõ trách nhiệm, hành vi, hoạt động chống phá của mình.
Lê Hữu Minh Tuấn sinh ra được thụ hưởng nhiều thành quả của cha ông để lại với nền độc lập, hòa bình, tự do không có chiến tranh. Nhưng bản thân y không bằng lòng với số phận như bao người khác, thay vì tìm con đường cống hiến cho quê hương Tuấn lại nghe theo thông tin tuyên truyền của các đối tượng phản động để rồi trượt dài trên con đường chống phá Tổ quốc, nhân dân. Cùng với các hành vi làm, tàng trữ, tán phát tài liệu, Tuấn còn được giao nhiệm vụ rất quan trọng trong hội đó là quản lý tài chính, phụ trách kinh tài. Với nhiệm vụ, trọng trách được giao Tuấn càng hăng hái, quyết tâm trong hoạt động chống đối của mình. Về danh nghĩa, Tuấn và đồng bọn hoạt động trên danh nghĩa tự do dân chủ cho xã hội, phản biện các vấn đề tiêu cực để đẩy mạnh sự tiến bộ của đất nước. Nhưng, đó chỉ là những vỏ bọc được ngụy tạo cho sự an toàn trong quá trình hoạt động, trên thực tế trong số 42 thành viên của "hội nhà báo độc lập" thì 03 đối tượng là Dũng, Thụy và Tuấn đều hướng đến mục tiêu tuyên truyền chống chế độ, cộng tác, quan hệ với các thành phần bất hảo bên ngoài để lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam.

Với những hành vi, hoạt động do các đối tượng gây ra sau một thời gian điều tra, ngày 15/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết thúc điều tra, chuyển vụ án “Phạm Chí Dũng và đồng bọn tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” sang cơ quan tố tụng là Viện Kiểm sát. Như vậy, "gieo nhân thì gặt quả", Tuấn và đồng bọn sẽ sẽ khó thoát khỏi vòng lao lý do chính mình gây ra.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

 TẠI SAO PHẢI KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO KẺ “VÀO TÙ RA TỘI” ?
Niềm Tin

Mấy ngày gần đây, truyền thông lề trái của các tổ chức phản động đang tăng cường các hoạt động tuyên truyền kêu gọi trả tự do cho một số đối tượng được chúng tự phong là “tù nhân lương tâm”. Nổi lên trong số các đối tượng được một số trang tin như “Việt Tân”, “Nhật Ký Yêu nước”, “RFA”, “RFI”... kêu gọi trả tự do đó chính là đối tượng Nguyễn Văn Túc, một kẻ vào tù, ra tội với nhiều hoạt động phạm tội.
Đối với việc kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Túc thực ra đây chỉ là hoạt động thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế để can thiệp vào chính trị nội bộ của Việt Nam, đối tượng như Nguyễn Văn Túc thực chất chỉ là “con rối” để các tổ chức phản động múa, chỉ là quân tốt trong bàn cờ để thế thân. Về thực tế, việc các tổ chức phản động dựng lên cho rằng Nguyễn Văn Túc là “tù nhân chính trị” điều này hoàn toàn vô pháp và không chính xác. Trước tiên, phải nói đến việc Túc đã từng có các hoạt động vi phạm pháp luật từ khoảng năm 2003, y đã từng móc nối, liên kết với tổ chức khủng bố “Việt Tân” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, năm 2007, 2008 mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở, giáo dục, chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp để khuyên nhủ nhưng Túc vẫn thói “ngựa quen đường cũ” tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền. 

Ngày 10/9/2008, y bị lực lượng Công an bắt khẩn cấp và khởi tố bị can ngày 19/9/2008, 2012 y mãn hạn tù chịu sự quản thúc của chính quyền địa phương, song với sự ngông cuồng, chây ỳ, Túc vẫn không chịu cải tạo mà tiếp tục đi theo hoạt động của tổ chức “Hội anh em dân chủ’, một trong những tổ chức được lập nên với mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Nguyễn Văn Đài cầm đầu. Với các hoạt động chống phá quyết liệt thì Túc và đồng bọn đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Rõ ràng, các hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng là hoàn toàn có chủ đích, đối tượng không chịu cải tạo mặc dù đã được chính quyền các cấp khuyên can. Vậy, tại sao khi vướng vào vòng lao lý các tổ chức phản động lại ra sức tuyên truyền, kêu gọi trả tự do cho đối tượng.

Với những hành vi chống đối cực đoan, coi thường pháp luật thì Nguyễn Văn Túc xứng đáng chịu sự trừng phạt thích đáng trước pháp luật. Và tôi cho rằng, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng thượng tôn pháp luật để đảm bảo sự ổn định, bền vững của quốc gia dân tộc. Vậy, không có lý gì lại tìm cách can thiệp thô bạo để đòi trả tự do cho một kẻ vi phạm pháp luật tại Việt Nam, đó cũng là lý do các đối tượng phản động không thể nào kêu gọi can thiệp cho kẻ “vào tù ra tội” như Nguyễn Văn Túc.